شرح خبر

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی- Marketing Management
tools اثر تجربه صادرات و استراتژی دامنه بازار بر عملکرد صادراتی: شواهدی از لهستان
اثر تجربه صادرات و استراتژی دامنه بازار بر عملکرد صادراتی: شواهدی از لهستان
Effect of export experience and market scope strategy on export performance: Evidence from Poland
  بیست و نهم مرداد ١٣٩٥ ساعت ١٩:٥٤ نظرات[0]
  انجام پایان نامه  اثر تجربه صادرات

انجام پروژه

انجام پروپوزال | انجام پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری


اثر تجربه صادرات و استراتژی دامنه بازار بر عملکرد صادراتی: شواهدی از لهستان
Effect of export experience and market scope strategy on export performance: Evidence from Poland

چکیده

این مطالعه به بررسی اثر تجربه بین المللی و استراتژی دامنه بازار بر عملکرد صادرات شرکت های فعال در لهستان. این مطالعه با استفاده از داده 2003-2010، یک دوره هشت ساله است که شامل الحاق این کشور به اتحادیه اروپا در سال 2004. یافتههای مهم متعددی توسط پژوهش نشان داد. اول، تجربه صادرات یک شرکت و عملکرد یک رابطه S شکل معکوس، به عنوان مثال، عملکرد است که در سطح پایین و بالا افزایش است اما کاهش در سطوح متوسط ​​از تجربه است. دوم، رابطه بین رشد تعدادی از کشورها صادرات و عملکرد صادرات در ابتدا مثبت است، اما در طول زمان منفی می شود. سوم، در طول زمان رشد سهم شرکت از بازار اصلی صادرات است یافت می شود منفی مربوط به صادرات عملکرد. آشکار پویایی از این روابط از طریق یک روش طولی از اهمیت نظری و عملی به دانشمندان، پزشکان و دولت های دیگر اقتصادهای نوظهور که با توجه به پیوستن به سازمان تجارت مشابه / توافق نامه.
کلید واژه ها

    
در حال ظهور اقتصاد؛ تجربه صادرات؛ استراتژی بازاریابی صادرات؛ عملکرد صادرات. رابطه-S شکل معکوس

Abstract

This study examines the impact of internationalization experience and market scope strategy on the export performance of firms operating in Poland. This study uses data from 2003 to 2010, an eight-year period that includes the country''s accession into the European Union in 2004. Several important findings are revealed by the research. First, a firm''s export experience and performance have an inverted S-shaped relationship, i.e., performance is increasing at low and high levels but decreasing at moderate levels of experience. Second, the relationship between the growth of the number of export countries and export performance is initially positive, but becomes negative over time. Third, over time the growth of a firm''s share of the main export market is found to be negatively related to export performance. Revealing the dynamism of these relationships through a longitudinal approach is of theoretical and practical importance to scholars, practitioners and governments of other emerging economies that are considering joining similar trade organizations/agreements.

Keywords

  • Emerging economy;
  • Export experience;
  • Export marketing strategy;
  • Export performance;
  • Inverted S-shaped relationship


شما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامشما می توانید ترجمه این مقاله و دیگر مقالات ISI و یا انجام پایان نامه خود را در این زمینه به مشاوران مارلیک بسپارید.

انجام پایان نامه ارشد

انجام پایان نامه دکتری

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی

انجام پایان نامه مدیریت نوآوری

انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک

انجام پایان نامه با موضوع : بسمت یک تئوری تجاوزات قانون بازاریابی

برای ثبت درخواست انجام پایان نامه |انجام پروپوزال | انجام پروژه  اینجا کلیک کنید.

انجام پایان نامه مدیریت بازاریابی مشاوره پایان نامه مدیریت بازاریابی انجام پروپوزال مدیریت بازاریابی انجام پایان نامه کارشناسی ارشد


انجام پایان نامه مدیریت استراتژیک ,انجام پایان نامه ,مدیریت استراتژیک ,انجام پروپوزال مدیریت ,گیلان,انجام پایان نامه کار شناسی ارشد،پایان نامه

انجام پایان نامه رضایت مشتری مشاوره پایان نامه

 

 انجام پایان نامه مدیریت منابع انسانی مشاوره پایان نامكليه حقوق اين اثر متعلق بهhttp://www.Moshaveranemarlik.comميباشد.
هرگونه تقليد و نقل مطالب بدون ذكر منبع ممنوع می باشد.