» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 796300 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 20/01/1395 بازدید12767 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید149017 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید107408 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 107378 38726
دوشنبه 113115 42131
جمعه 120949 38165
شنبه 117656 39937
چهارشنبه 109427 39197
پنجشنبه 112581 39359
سه شنبه 115194 42597
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 149017 56345
جمعه 129944 47919
20الی 24 شب 107408 35070
چهارشنبه 136344 48556
12الی 16 بعدازظهر 133522 47971
سه شنبه 140065 44251