» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 1264997 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 20/01/1395 بازدید12767 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید233525 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید167135 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 173801 67244
دوشنبه 186351 72963
جمعه 179765 63129
شنبه 182674 67078
چهارشنبه 177320 67057
پنجشنبه 175725 65787
سه شنبه 189361 72668
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 233525 92482
جمعه 211943 83018
20الی 24 شب 167135 60352
چهارشنبه 226587 84951
12الی 16 بعدازظهر 214198 81027
سه شنبه 211609 74096