» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 1323381 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 20/01/1395 بازدید12767 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید243977 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید173820 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 182488 70461
دوشنبه 194704 75882
جمعه 188693 66114
شنبه 190235 70138
چهارشنبه 184322 69753
پنجشنبه 185758 68641
سه شنبه 197181 75574
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 243977 96088
جمعه 221583 86683
20الی 24 شب 173820 62956
چهارشنبه 238799 88801
12الی 16 بعدازظهر 225011 84800
سه شنبه 220191 77235