» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 1326214 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 20/01/1395 بازدید12767 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید244304 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید174943 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 183136 70593
دوشنبه 194704 75882
جمعه 189072 66280
شنبه 190787 70329
چهارشنبه 184818 69981
پنجشنبه 186516 68836
سه شنبه 197181 75574
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 244304 96260
جمعه 221889 86812
20الی 24 شب 174943 63050
چهارشنبه 239074 89018
12الی 16 بعدازظهر 225267 84965
سه شنبه 220737 77370