» فراوانی دریک نگاه
کل بازدید در محدوده تاریخ : 1365234 نفر
بیشترین بازدید در ایام هفته: جمعه مورخه 20/01/1395 بازدید12767 نفر
کمترین بازدید در ایام هفته: پنجشنبه مورخه 20/09/1393 بازدید1 نفر
بیشترین بازدید در ساعت: ساعت 00:01الی 4 صبح بازدید251003 نفر
کمترین بازدید در ساعت: ساعت 20الی 24 شب بازدید182345 نفر

» فراوانی ایام هفته
ایام هفته تعداد بازدید بازدیدکننده
یکشنبه 189235 71982
دوشنبه 199384 77544
جمعه 195415 67854
شنبه 196407 71798
چهارشنبه 189440 71503
پنجشنبه 191102 70533
سه شنبه 204251 77207
» فراوانی ساعات بازدید
بازه زمانی تعداد بازدید بازدیدکننده
00:01الی 4 صبح 251003 98385
جمعه 231599 88764
20الی 24 شب 182345 64392
چهارشنبه 244230 90924
12الی 16 بعدازظهر 231146 86856
سه شنبه 224911 79100